Diecezja Pelplińska realizuje od 2.08.2010- 31.07.2012 projekt unijny  „Wspólnie mamy szansę” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Celem projektu jest   realizacja programów rozwojowych trzech szkół: Publicznego Katolickiego Gimnazjum w Tczewie, Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego w Tczewie, Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego Collegium Marianum w Pelplinie.

W projekcie będą realizowane zajęcia pozalekcyjne wyrównujące i rozszerzające wiedzę uczniów, rozwijające zainteresowania ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych : warsztaty ICT, matematyczno-fizyczne, przyrodnicze, rozwoju osobistego, językowe, fotograficzne, dziennikarskie, historyczne, wiedzy o regionie, teatralne, polonistyczne, wokalno-instrumentalne, sportowe.

Uczestnicy projektu będą samodzielne rozwiązywali problemy naukowe, uczestnicząc w zajęciach terenowych, laboratoryjnych, wykładach i spotkaniach z pracownikami uczelni wyższych, warsztatach łączących kilka dyscyplin prowadzonych za pomocą nowoczesnych środków multimedialnych, wycieczkach, spotkaniach ze znanymi i cenionymi ludźmi.

Projekt stanowi bardzo ambitny zespół działań, które zakładają wdrożenie najnowocześniejszych technologii w proces nauczania by pełniej angażować, inspirować i motywować uczniów do osiągania lepszych wyników w nauce, bez względu na ich pochodzenie, niepełnosprawności. Dąży do personalizacji uczenia się, dopasowanego do indywidualnych możliwości, tempa nauki i preferencji stylu nauczania.

Uczniowie powiatu tczewskiego dzięki projektowi będą mieli możliwość dostępu do nowoczesnych metod nauczania, do najnowszych informacji i umiejętności, do profesjonalnie prowadzonych zajęć. Dzięki takim działaniom będą mieli szansę na rozwijanie własnych pasji, zdobycie umiejętności krytycznego myślenia, podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów.

Podstawowe dane projektu

Nazwa:  Wspólnie mamy szansę

Czas Trwania: 1. 08. 2010 - 30.7. 2012

Liczba uczestników projektu:

szkoły :

Uniwersyteckie Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Tczewie,

Collegium Marianum. Szkoła Katolicka. w Pelplinie,

Publiczne Katolickie Gimnazjum w Tczewie.
KOntakt

Email: efs@diecezja.pelplin.pl

adres 83-110 Tczew, Wodna 8

Koordynator Projektu:  Danuta ZiemannGrupy zajęciowe

Warsztaty:  Plan zajęć podany w oddzielnej zakładce.

 

Projekt wspólfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego