Podstawowe dane projektu

Nazwa:  NOWOCZESNA  SZKOŁA

CZAS REALIZACJI PROJEKTU:

01.09.2016 -31.08.2018

SZKOŁY OBJĘTE PROJEKTEM:

Uniwersyteckie Katolickie Liceum Ogólnokształcące Publiczne Katolickie Gimnazjum w Tczewie, Liceum Ogólnokształcące i Katolickie Gimnazjum w Chojnicach, Collegium Marianum Liceum Katolickie w Pelplinie, Katolickie Gimnazjum w Kartuzach

LICZBA UCZESTNIKÓW: 761 osób

Kontakt

Biuro Projektu

ul.Wodna 6, 83-110 Tczew email: efs@diecezja.pelplin.pl

Koordynator Projektu:

Aneta Pestka Dymowska

Kierownik ds. finansowych Projektu:

Danuta Ziemann

glowna

O PROGRAMIE

W projekcie przewidziano następujące zajęcia i warsztaty:

Warsztaty naukowo-eksperymentalne „Zostań odkrywcą!“ : warsztaty biologiczne, chemiczne, geograficzne, fizyczne, astronomiczne, matematyczne, języków obcych.

Uczniowie:

-na zajęciach będą przeprowadzać eksperymenty i obserwacje astronomiczne wraz z elementami matematyki;

-samodzielnie pod opieką nauczycieli wykonywać doświadczenia(metodą mikroskopowania)

- poznawać nowoczesne metody badań i osiągnięcia współczesnej biologii, chemii i geografii,

-będą współautorami opracowań, które zostaną opublikowane na zakończenie projektu,

-przygotują i przedstawią postery dokumentujące wyniki ich pracy, które zaprezentują podczas Dnia Nauki i Eksperymentu w czasie spotkania wszystkich szkół,

- przygotowują zestawy eksperymentów fizycznych ( także interaktywnych) „od zjawiska do zbadania”;

-utworzą Międzyszkolną Ligę Zadaniową z pmiotówrzed ścisłych „ŚCISK”,

- na warsztatach j.obcych będą poruszać zagadnienia naukowe oraz przygotowywać własne prace naukowe w  językach obcych,

-będą uczestniczyć w wykładach z pracownikami naukowymi oraz zajęciach laboratoryjnych na uczelniach wyższych,

-będą uczestniczyć w wycieczkach i w wakacyjnych obozach naukowych.

Warsztaty mają na celu:

- zwiększyć zainteresowanie uczniów naukami ścisłymi,

-pozwolić na realizację własnych pomysłów, a więc wzmocnić u uczniów kreatywność i pomysłowość w rozwiązywaniu problemów naukowych,

- zwiekszyć wiedzę o planowaniu i prowadzeniu badań nauk oraz ich prezentacji.

Przewiduje się też cześć zajęć otwartych dla rodziców, którzy wspólnie z dziećmi będą przeprowadzać eksperymenty i doświadczenia.

Warsztaty rozwijające kompetencje matematyczno-informatyczne „Powstanie robotów“: warsztaty z robotyki, machatroniki, programowania aplikacji mobilnych, informatyczno-interdyscyplinarne.

Zajęcia interdysyplinarne z inżynierii mechanicznej, elektrycznej, komputerowej, automatyki i robotyki, nauka twórczego projektowania prostych urządzeń.

Uczniowie:

-poznają podstawy takich zagadnień jak: mechanika maszyn i robotów, elektronika
i sensoryka, sterowanie i oprogramowanie, projektowanie elementów 3D oraz modelowanie systemów mechatroniki,

-zapoznają się z nowoczesnymi technologiami map satelitarnych i radarowych do poszukiwania miejsc śladów działalności człowieka. Na zajęciach interdyscyplinarnych będą przeprowadzać wizje lokalne ( zajęcia w terenie) oraz utworzona zostanie dokumentacja elektroniczna przy użyciu sprzętu TIK.

Warsztaty mają na celu:

- zwiększyć zainteresowanie uczniów naukami ścisłymi i nowoczesną technologią,

- zapoznać uczniów z osiągnięciami współczesnej nauki,

-pozwolić na realizację własnych pomysłów, a więc wzmocnić u uczniów kreatywność i pomysłowość w rozwiązywaniu problemów naukowych,

-połączyć naukę z życiem codziennym, a więc wzmocnić umiejętność wykorzystania wiedzy w praktyce,

-podnieść kompetencje cyfrowe poprzez naukę programowania, myślenia algorytmicznego, z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni,

-wzmocnić umiejętność wyciągania wniosków i łączenia wiedzy z wielu dziedzin.

Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych ( I klas gimnazjum) : zajęcia psychologiczno-pedagogiczne, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w gimnazjum z przedmiotów przyrodniczych, matematyki, j. obcych, zajęcia kompensacyjne, korygujące wady postawy.

Przewidziano w tym zadaniu zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze grupowe i indywidualne z : biologii, chemii, geografii, fizyki, matematyki, j.obcych, mające na celu wyrównanie braków wiedzy i deficytów uczniów ze SPE, nauczyciele zastosują innowacyjne metody i formy pracy z uczniem ze SPE, odpowiednie do deficytów danego ucznia.

W ramach tego zadania będą realizowane: zajęcia z metodologii uczenia się (diagnozujące odpowiedni styl i określające metodologię uczenia się dla poszczególnych uczniów), zajęcia kompensacyjne (wspomagające rozwój i rozpoznanie oraz usuwanie przyczyn trudności
w uczeniu się dziecka, w tym : usprawnianie funkcji spostrzegania wzrokowego, funkcji słuchowej, orientacji przestrzennej), zajęcia korygujące wady postawy (usprawniające funkcję ruchową).

Zajęcia mają na celu:

- opiekę nad uczniem młodszym (I klasy gimnazjalne), poprzez zajęcia pedagogiczno- psychologiczne, niwelujące stres zawiązany z podjęciem nauki w gimnazjum,

-przygotowanie uczniów ze SPE do zdania egzaminów zewnętrznych i podjęcia nauki na kolejnym etapie edukacyjnym,

-usprawnienie rozwoju uczniów i zniwelowanie ich dysfunkcji oraz poprawienie kompetencji społecznych.

Wsparcie doradczo-zawodowe: zajęcia z doradcą zawodowym,warsztaty kreowania wizerunku na rynku pracy (personal branding), warsztaty rozwoju osobistego i podejmowania decyzji.

Przewidziano zajęcia z doradcą zawodowym, dotyczące min. następujących zagadnień: realnej oceny własnych możliwości, predyspozycji zawodowych, poznania mocnych stron swojej osobowości, określenia predyspozycji zawodowych.

Warsztaty przygotowujące do wejścia na rynek pracy, kreowania swojego wizerunku zewnętrznego-stylizacji, przygotowania dokumentacji aplikacyjnych i rozmowy kwalifikacyjnej, zbudowania planu kariery zawodowej, uczące zarządzania czasem, podejmowania decyzji, kształtowania konsekwencji i wytrwałości na drodze do jasno zidentyfikowanych celów.