Podstawowe dane projektu

Nazwa:  Nowoczesna edukacja

Czas Trwania: 1. 01. 2012 - 31.10. 2014

Liczba uczestników projektu:

szkoły :

Uniwersyteckie Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Tczewie,

Collegium Marianum. Szkoła Katolicka. w Pelplinie,

Publiczne Katolickie Gimnazjum w Tczewie.
KOntakt

Email: efs@diecezja.pelplin.pl

adres 83-110 Tczew, Wodna 8

Koordynator Projektu:  Danuta Ziemann 

Tytuł Projektu : „ Nowoczesna Edukacja”.

Projektodawca: Diecezja Pelplińska


Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.


Okres realizacji :  01.01.2012 - 31.10.2014

Cel:  realizacja projektów rozwojowych trzech szkół  Collegium Marianum Katolickiego Liceum  w Pelplinie, Uniwersyteckiego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego           w Tczewie, Gimnazjum Katolickiego w Tczewie 

Adresaci:  430 uczniów z województwa pomorskiego, środowisk wiejskich,  osób niepełnosprawnych.

Działania:  zajęcia pozalekcyjne wyrównujące i rozszerzające wiedzę uczniów, rozwijające zainteresowania  ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych : warsztaty ICT, matematyczno-fizyczne, przyrodnicze, rozwoju osobistego, językowe, fotograficzne, dziennikarskie, historyczne, wiedzy o regionie, teatralne, polonistyczne, wokalno-instrumentalne, sportowe.

Metody i treści projektowe : samodzielne rozwiązywanie przez uczestników problemów naukowych, zajęcia terenowe, laboratoryjne, wykłady i spotkania z pracownikami uczelni wyższych,  warsztaty łączące kilka dyscyplin prowadzone za pomocą nowoczesnych środków multimedialnych, wycieczki, spotkania ze znanymi i cenionymi ludźmi, udział w kulturze itp.

Projekt stanowi bardzo ambitny zespół działań, które zakładają  wdrożenie najnowocześniejszych technologii w proces nauczania by pełniej angażować, inspirować i motywować uczniów do osiągania lepszych wyników w nauce, bez względu na ich pochodzenie,  niepełnosprawności. Dąży do personalizacji uczenia się, dopasowanego do indywidualnych możliwości, tempa nauki i preferencji stylu nauczania.

Uczniowie  dzięki projektowi będą mieli możliwość dostępu do nowoczesnych metod nauczania, do najnowszych informacji i umiejętności, do profesjonalnie prowadzonych zajęć.

Dzięki takim działaniom będą mieli szansę na rozwijanie własnych pasji, zdobycie umiejętności krytycznego myślenia,  podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów, umiejętności współpracy w grupie i w sieci, posługiwania się narzędziami informacyjno-komunikacyjnymi. 

Projekt wspólfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego