Deklaracja trwałości projektu "Szansa na przyszłość"

Diecezja Pelplińska deklaruje instytucjonalną gotowość beneficjenta do realizacji usług w okresie 01.01.2021 – 28.02.2024 wobec osób chętnych w zakresie rodzaju usług tożsamym z zakresem projektu pn. „Szansa na przyszłość” (nr umowy RPPM.06.02.02-22-0021/17)

Diecezja Pelplińska z dniem 31 grudnia 2020 r. zakończyła realizację projektu „Szansa na przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa 06. Integracja; Działanie 06.02. Usługi Społeczne; Poddziałanie 06.02.02. Rozwój usług społecznych (nr umowy RPPM.06.02.02-22-0021/17).

W ramach zapewnienia trwałości projektu Diecezja Pelplińska wraz z Partnerami projektu Gminą Tczew oraz Stowarzyszeniem Tczewski Uniwersytet Trzeciego Wieku, ogłasza gotowość, przez okres dłuższy niż okres realizacji projektu tj. 38 miesięcy, do świadczenia następujących usług tożsamych z zakresem projektu:

- w Placówkach Wsparcia Dziennego w Tczewie (ul. Wodna 6) – 30 osób i Lubiszewie Tczewskim (ul. Sportowa 10) -30 osób, dla dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodzin, zajęcia opiekuńcze, zajęcia w zakresie terapii pedagogiczno-psychologicznej, działaniawspierające i rozwijające zainteresowania.

- w Klubie Seniora Tczewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (15 osób) i Klubie Aktywnego Seniora w Lubiszewie (15 osób), dla osób będących seniorami 60+, osobami niesamodzielnymi i/lub niepełnosprawnymi, zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zajęcia rozwijające zainteresowania.

Szczegółowy zakres wsparcia będzie zgodny ze zgłoszonym zapotrzebowaniem.

Osoby chętne do udziału ww. działaniach proszone są o przysyłanie swoich zgłoszeń na adres: email: efs-diecezja-pelplin@wp.pl

Informacje dotyczące działalności placówek wsparcia dziennego oraz klubów seniora w okresie panedmii COVID-19

z dnia 16 marca 2020 r.

W zawiązku z wprowadzeniem pandemii COVID-19 placówki wsparcia dziennego oraz kluby seniora w Tczewie i Lubiszewie, prowadzone w ramach projektu „Szansa na przyszłość”, zawieszają swoją działalność do odwołania. 

Uczestnikom projektu i ich rodzinom udzielane jest wsparcie psychologiczne i terapeutyczne. Wszystkich potrzebujących prosimy o kontakt z kierownikami PWD i koordynatorami klubów seniora. 

z dnia 30 marca 2020 r.

W związku z trwającym stanem pandemii COVID-19 działalność placówek wsparcia dziennego oraz klubów seniora w Tczewie i Lubiszewie, została przeniesiona na platformę internetową. 

Bliższych informacji udzielają kierownicy PWD i koordynatorzy klubów seniora. 


Projekt "Szansa na Przyszłość"

„Szansa na przyszłość” – wsparcie dla dzieci, młodzieży i seniorów

Diecezja Pelplińska w partnerstwie z Gminą Tczew i Tczewskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku realizuje projekt „SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest w ramach Poddziałania 6.2.2 Rozwój usług społecznych i otrzymał dofinansowanie w kwocie 1983357,45 PLN (całkowita wartość projektu wynosi 2087744,68 PLN)

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w lokalnej społeczności skierowanych do osób o różnym stopniu niesamodzielności w tym do seniorów, osób z niepełnosprawnościami i z chorobami przewlekłymi i ich opiekunów, a także zwiększenie dostępu do zdeinstytucjonalizowanych i zintegrowanych usług społecznych
w zakresie wsparcia rodziny (w tym rodziny wielodzietnej) i pieczy, a więc:
a) wsparcie młodych ludzi w rozwoju ich podstawowych kompetencji interpersonalnych
w zakresie komunikacji i współpracy w grupie,
b) rozwijanie kreatywności i prawidłowej postawy prospołecznej,
c) integracja międzypokoleniowa łącząca dzieci, młodzież i seniorów,

d) aktywne uczestnictwo osób starszych w życiu społeczności zwiększające szansę uniknięcia samotności, izolacji społecznej i wykluczenia.

W okresie od 3 kwietnia 2018 do 31 grudnia 2020 obejmiemy wsparciem 175 osób.

W ramach projektu „Szansa na przyszłość” powstały: dwie Placówki Wsparcia Dziennego
(świetlica w Tczewie przy ul. Wodnej 6 i świetlica w Lubiszewie) utworzone dla dzieci
i młodzieży oraz ich rodzin oraz Klub Aktywnego Seniora w Lubiszewie. Dodatkowe wsparcie otrzyma także Tczewski Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Oferta w ramach projektu "Szansa na przyszłość"

W Placówce Wsparcia Dziennego w Tczewie i w Lubiszewie Tczewskim otrzymasz:

  • Wsparcie w opiece i wychowaniu.

  • Systematyczną pomoc dziecku w nauce, codziennych zadaniach domowych, wyrównywaniu braków edukacyjnych oraz przygotowaniu do odpowiedzi ustnych, kartkówek i sprawdzianów.

  • Wsparcie specjalistów w związku z sytuacjami kryzysowymi towarzyszącymi rozwojowi dziecka, związanymi z rozwojem osobistym, sytuacją szkolną, problemami rówieśniczymi oraz sytuacją domową.

  • Bazę bezpłatnych zajęć rozwijających zainteresowania oraz pasje Twojego dziecka. Dostęp do atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego, w okresie ferii i wakacji.

Otrzymasz bezpłatnie zajęcia, posiłek, wyjazdy.

W placówkach prowadzone są następujące zajęcia i warsztaty:

zajęcia specjalistyczne: z metodologii uczenia się, psychologiczne i pedagogiczne, logopedyczne, terapia korekcyjno-kompensacyjna, psychoterapia

zajęcia z doradztwa zawodowego i rynku pracy

warsztaty: teatralne, taneczne, muzyczne, plastyczne, naukowo-techniczne ( robotyka), informatyczno, sportowe, warsztaty z języka angielskiego

ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PLACÓWKI DOKONUJĄ RODZICE/OPIEKUNI PRAWNI SKŁADAJĄC W PLACÓWCE WNIOSEK ORAZ WYMAGANY KOMPLET DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SYTUACJĘ RODZINNĄ (OŚWIADCZENIA, ZAŚWIADCZENIA, KSEROKOPIE)

W Tczewskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Klubie Aktywnego Seniora w Lubiszewie Tczewskimw zapraszamy na zajęcia i warsztaty:

aktywności fizycznej - zajęcia ruchowe, gimnastyka relaksacyjna, aerobik, ćwiczenia gimnastyczne itp.

informatycznych - zajęcia edukacji komputerowo – cyfrowej, nauka obsługi nowoczesnych urządzeń (laptop wraz z Internetem, telefonów komórkowych, aparatów cyfrowych, tabletów) oraz nauka obsługi aplikacji służących komunikacji przez Internet, np. Skype. Ponadto uczestnicy będą mieli możliwość skontaktować się z rodziną (np. poprzez Skype), z którą kontakt jest utrudniony ze względu na miejsce zamieszkania.

tanecznych - zajęcia animacyjne, nauka tańca, pedagogika zabawy, będącą formą miłego spędzania czasu wolnego.

warsztatów dobrego wizerunku „Jak wyglądać pięknie?” - ramach zajęć z zakresu umiejętności życia codziennego zaplanowano spotkanie z udziałem stylistki wizerunku zewnętrznego, która udzieli porad uczestnikom jak dbać o higienę osobistą i wygląd zewnętrzny poprzez odpowiedni dobór stroju i makijażu, przewidziano elementy dietetyki.

warsztatów sztuk użytkowych - zajęcia z decoupage, tworzenie ozdób np. biżuterii, upominków na każdą okazję itp., przedmiotów użytkowych np. zegarów, lampionów, stylizowanie mebli renowacja starych przedmiotów, malowanie dekoracyjne, projektowanie i szycie kostiumów dla aktorów warsztatów teatralnych, tworzenie scenografii itp.

warsztatów teatralnych „Teatr Młody Duchem” pod kierunkiem doświadczonych osób seniorzy będą stworzyli spektakle, w których podzielą się swoimi doświadczeniami, wartościami.


Pozostańmy w kontakcie!

Zespół Szkół Katolickich im. Świętej Jadwigi Królowej w Tczewie

ul. Wodna 6, 83-110 Tczew

sekretariat@katolik-tcz.pl

telefon: 58 - 531 36 09
fax: 58 - 531 36 09, 58 - 728 50 42

Projekt i wykonanie strony: Adrian Akerman