Regulamin 2016/2017

REGULAMIN VIII KONKURSU HISTORYCZNEGO

„ŚWIĘTA JADWIGA KRÓLOWA I PATRONKA NARODU”

Edycja 2016 – Królowa Jadwiga między epoką piastowską i jagiellońską

Konkurs „Św. Jadwiga królowa państwa i patronka narodu” skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu tczewskiego.

1. ORGANIZATORZY KONKURSU:

- Uniwersyteckie Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej

2. CELE KONKURSU:

 • popularyzacja wśród młodzieży wiedzy o św. Jadwidze Andegaweńskiej,

 • rozwijanie wśród najmłodszych pokoleń zainteresowań związanych z historią Polski

  i najbliższego otoczenia,

 • poszerzenie znajomości epoki jagiellońskiej, jej roli i znaczenia w Europie,

 • dostrzeganie związków przyczynowo – skutkowych oraz doskonalenie analizy źródeł historycznych,

 • propagowanie wiedzy o dziejach narodu i państwa polskiego,

 • popularyzacja wiedzy historycznej,

 • integracja środowiska szkolnego,

 • rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów,

 • propagowanie pozytywnej rywalizacji wśród młodzieży,

 • promocja miasta Tczewa

3. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA KONKURSU:

Konkurs składa się z dwóch etapów:

I ETAP – ELIMINACJE SZKOLNE:

Szkolna Komisja Konkursowa na drodze eliminacji typuje troje uczniów i zgłasza nazwiska drogą elektroniczną na e-maila: konkurs_swjadwiga@wp.pl do 21 listopada 2016 r. Eliminacje szkolne placówka organizuje we własnym zakresie. Mogą one być w formie pisemnej lub ustnej.

II ETAP – ELIMINACJE MIĘDZYSZKOLNE - FINAŁ:

- etap międzyszkolny konkursu (finałowy) odbędzie się 1 grudnia 2016 r. o godz. 10.00 w Uniwersyteckim Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. św. Jadwigi Królowej, przy ul. Wodnej 6 w Tczewie,

- etap międzyszkolny składa się z dwóch części: pisemnego testu i odpowiedzi ustnej,

- do etapu ustnego przechodzi dziesięcioro uczniów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w teście,

- w części ustnej uczniowie odpowiadają na trzy pytania z niżej podanej literatury,

- laureatami konkursu zostają uczniowie, którzy uzyskają trzy najlepsze wyniki

4. NAGRODY:

Wszyscy uczestnicy konkursu i ich opiekunowie otrzymają dyplomy i pamiątkowe publikacje. Laureaci otrzymają nagrody książkowe oraz rzeczowe.

Główną nagrodą w edycji 2016 jest tablet. Fundatorem nagród są: Starostwo Powiatowe i Urząd Miasta Tczew.

5. TRYB ODWOŁAWCZY:

- odwołanie do każdego etapu konkursu może złożyć uczeń, rodzic lub prawny opiekun,

- odwołanie można złożyć jedyne w formie pisemnej na adres:

Uniwersyteckie Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Jadwigi Królowej
ul. Wodna 6
83 – 110 Tczew,

- Komisja Konkursowa rozpatruje odwołania, które napłynął w ciągu 7 dni od zakończenia danego etapu konkursu (liczy się data stempla pocztowego),

- odwołanie rozpatrywane jest w ciągu 7 dni, licząc od dnia wpływu

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

- pytania konkursowe układa niezależna Komisja Konkursowa powołana przez dyrektora Uniwersyteckiego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego,

- pytania ułożone zostaną zgodnie z treścią proponowanej literatury w oparciu o program szkolny,

- w konkursie nie mogą brać udziału uczniowie, którzy byli laureatami w poprzednich edycjach,

- warunkiem dopuszczenia ucznia do konkursu jest okazanie legitymacji szkolnej,

- w razie pytań telefon kontaktowy – 664125712 Kamila Wojciechowska

7. ZAKRES TEMATYCZNY I LITERATURA POMOCNA W PRZYGOTOWYWANIU SIĘ DO KONKURSU:

ZAKRES TEMATYCZNY obejmuje dzieje państwa polskiego w latach 1370 – 1525 na tle dziejów powszechnych, ze szczególnym uwzględnieniem:

- związki dynastii Andegawenów z Piastami i Jagiellonami,

- życiorys Jadwigi Andegaweńskiej,

- działalność charytatywna Jadwigi,

- państwo litewskie w XIV w.,

- polityka wewnętrzna Jagiełły,

- kształtowanie się monarchii stanowej w Polsce,

- skutki polityczne i społeczne unii polsko – litewskich,

- wpływy Polski na Rusi Halicko-Włodzimierskiej i w Mołdawii,

- stosunki polsko – krzyżackie XIII – XVI w.,

LITERATURA:

 1. Kronika Janka z Czarnkowa

 2. Wyrozumski J., Królowa Jadwiga między epoką piastowską a jagiellońską, Kraków 1997.

 3. Urban J., Markowski S., Markowski P., Święta Jadwiga Królowa, Kraków 2012.


Wcześniejsze edycje

Konkurs historyczny „Święta Jadwiga królowa i patronka narodów” na stałe wpisał się w tradycję szkoły katolickiej i powiatu tczewskiego. Organizatorem konkursu jest Uniwersyteckie Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi króla Polski. Fundatorem nagród są Powiat Tczewski i Urząd Miasta. Główną ideą konkursu jest pogłębienie wiedzy o św. Jadwidze Andegaweńskiej jako królu Polski, patronki UKLO oraz miasta Tczewa. Nauczyciele historii, przygotowujący konkurs, pragną także zainteresować młodzieży historią Polski i najbliższego otoczenia, poszerzyć znajomości epoki jagiellońskiej, jej roli i znaczenia w Europie oraz zintegrować środowisko szkolne.
Przez pierwsze cztery lata konkurs był organizowany na szczeblu ogólnopolskim. Wówczas uczniowie przechodzili przez trzy etapy: szkolny, międzyszkolny i wojewódzki. Kolejne edycje są organizowane na szczeblu powiatowym. W październiku nauczyciele historii wyłaniają na drodze eliminacji trzyosobowe reprezentacje, które na początku grudnia walczą o tytuł laureata.

LAUREACI KONKURSU W POSZCZEGÓLNYCH LATACH:

2009/2010 – I edycja

2010/2011 – II edycja:

I m. – Juliusz Bączkowski – Uniwersyteckie Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Tczewie
I m. – Marek Mollin – Liceum Ogólnokształcące im. Wincentego Pola w Czersku
II m. – Krystian Zdziennicki – Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie

2011/2012 – III edycja:

I m. – Piotr Janiszek – Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie
I m. – Robert Węsierski – Liceum Ogólnokształcące im. W. Pola w Czersku
II m. – Maciej Brzywcy – II Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku

2012/2013 – IV edycja

2013/2014 – V edycja:

I m. Emil Radziszewski – Uniwersyteckie Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Tczewie
II m. Adrian Baza – Uniwersyteckie Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Tczewie
III m. Damian Manuszewski – I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie

2014/2015 – VI edycja:
I m. Dominika Lis – I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie
II m. Maria Drozd – Uniwersyteckie Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Tczewie
III m. Justyna Śmiełowska – I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie

2015/2016 – VII edycja:

I m. Kamil Matysek – Uniwersyteckie Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Tczewie
II m. Marta Murawska – I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie
III m. Konrad Mania – Uniwersyteckie Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Tczewie

2016/2017 - VIII edycja:

I m. Maciej Rząd - I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie
II m. Jakub Kruszyński - I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie
III m. Weronika Burczyk - I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie

Pozostańmy w kontakcie!

Zespół Szkół Katolickich im. Świętej Jadwigi Królowej w Tczewie

ul. Wodna 6, 83-110 Tczew

sekretariat@katolik-tcz.pl

telefon: 58 - 530 10 61
fax: 58 - 531 36 09, 58 - 728 50 42

Projekt i wykonanie strony: Adrian Akerman