Regulamin V Konkursu Wiedzy "Św. Jadwiga królowa nauk"
Regulamin 2017/2018

REGULAMIN IX KONKURSU HISTORYCZNEGO „ŚWIĘTA JADWIGA KRÓLOWA I PATRONKA NARODU”

Edycja 2017 – Królowa Jadwiga między epoką piastowską i jagiellońską

Konkurs „Św. Jadwiga królowa państwa i patronka narodu” skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu tczewskiego.

1. ORGANIZATORZY KONKURSU:

- Uniwersyteckie Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej

2. CELE KONKURSU:

 • popularyzacja wśród młodzieży wiedzy o św. Jadwidze Andegaweńskiej,

 • rozwijanie wśród najmłodszych pokoleń zainteresowań związanych z historią Polski

  i najbliższego otoczenia,

 • poszerzenie znajomości epoki jagiellońskiej, jej roli i znaczenia w Europie,

 • dostrzeganie związków przyczynowo – skutkowych oraz doskonalenie analizy źródeł historycznych,

 • propagowanie wiedzy o dziejach narodu i państwa polskiego,

 • popularyzacja wiedzy historycznej,

 • integracja środowiska szkolnego,

 • rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów,

 • propagowanie pozytywnej rywalizacji wśród młodzieży,

 • promocja miasta Tczewa

3. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA KONKURSU:

Konkurs składa się z dwóch etapów:

I ETAP – ELIMINACJE SZKOLNE:

Szkolna Komisja Konkursowa na drodze eliminacji typuje troje uczniów i zgłasza nazwiska drogą elektroniczną na e-maila: konkurs_swjadwiga@wp.pl do 26 listopada 2017 r. Eliminacje szkolne placówka organizuje we własnym zakresie. Mogą one być w formie pisemnej lub ustnej.

Uczeń przystępujący do konkursu musi dostarczyć nauczycielowi zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Zgody na przetwarzanie danych osobowych uczniów, którzy zakwalifikowali się do II etapu konkursu dostarczane są do organizatora w dzień konkursu.

II ETAP – ELIMINACJE MIĘDZYSZKOLNE - FINAŁ:

- etap międzyszkolny konkursu (finałowy) odbędzie się 12 grudnia 2017 r. o godz. 9.00
  na auli
Uniwersyteckiego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jadwigi Królowej, przy ul. Chopina 22a w Tczewie,

- etap międzyszkolny składa się z dwóch części: pisemnego testu i odpowiedzi ustnej,

- do etapu ustnego przechodzi dziesięcioro uczniów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w teście,

- w części ustnej uczniowie odpowiadają na trzy pytania z niżej podanych zagadnień,

- laureatami konkursu zostają uczniowie, którzy uzyskają trzy najlepsze wyniki

4. NAGRODY:

Wszyscy uczestnicy konkursu i ich opiekunowie otrzymają dyplomy i pamiątkowe publikacje dotyczące św. Jadwigi. Laureaci otrzymają nagrody książkowe. Główną nagrodą w edycji 2017 jest tablet ufundowany przez Starostwo Powiatowe Tczewa.

5. TRYB ODWOŁAWCZY:

- odwołanie do każdego etapu konkursu może złożyć uczeń, rodzic lub prawny opiekun,

- odwołanie można złożyć jedyne w formie pisemnej na adres:

Uniwersyteckie Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Jadwigi Królowej
ul. Wodna 6
83 – 110 Tczew,

- Komisja Konkursowa rozpatruje odwołania, które napłynął w ciągu 7 dni od zakończenia danego etapu konkursu (liczy się data stempla pocztowego),

- odwołanie rozpatrywane jest w ciągu 7 dni, licząc od dnia wpływu

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

- pytania konkursowe układa niezależna Komisja Konkursowa powołana przez dyrektora Uniwersyteckiego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego,

- pytania ułożone zostaną zgodnie z treścią proponowanej literatury w oparciu o program szkolny,

- warunkiem dopuszczenia ucznia do konkursu jest okazanie legitymacji szkolnej,

- w razie pytań telefon kontaktowy – 664125712 Kamila Wojciechowska

7. ZAKRES TEMATYCZNY I LITERATURA POMOCNA
W PRZYGOTOWYWANIU SIĘ DO KONKURSU:

ZAKRES TEMATYCZNY obejmuje dzieje państwa polskiego w latach 1370 – 1525 na tle dziejów powszechnych, ze szczególnym uwzględnieniem:

- związki dynastii Andegawenów z Piastami i Jagiellonami,

- życiorys Jadwigi Andegaweńskiej,

- działalność charytatywna Jadwigi,

- państwo litewskie w XIV w.,

- polityka wewnętrzna Jagiełły,

- kształtowanie się monarchii stanowej w Polsce,

- skutki polityczne i społeczne unii polsko – litewskich,

- wpływy Polski na Rusi Halicko-Włodzimierskiej i w Mołdawii,

- stosunki polsko – krzyżackie XIII – XVI w.,

LITERATURA:

 1. Kronika Janka z Czarnkowa

 2. Wyrozumski J., Królowa Jadwiga między epoką piastowską a jagiellońską, Kraków 1997.

 3. Urban J., Markowski S., Markowski P., Święta Jadwiga Królowa, Kraków 2012.

REGULAMIN IX KONKURSU HISTORYCZNEGO

„ŚWIĘTA JADWIGA KRÓLOWA I PATRONKA NARODU”

Edycja 2017 – Królowa Jadwiga między epoką piastowską i jagiellońską

Konkurs „Św. Jadwiga królowa państwa i patronka narodu” skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu tczewskiego.


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wcześniejsze edycje

Konkurs historyczny „Święta Jadwiga królowa i patronka narodów” na stałe wpisał się w tradycję szkoły katolickiej i powiatu tczewskiego. Organizatorem konkursu jest Uniwersyteckie Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi króla Polski. Fundatorem nagród są Powiat Tczewski i Urząd Miasta. Główną ideą konkursu jest pogłębienie wiedzy o św. Jadwidze Andegaweńskiej jako królu Polski, patronki UKLO oraz miasta Tczewa. Nauczyciele historii, przygotowujący konkurs, pragną także zainteresować młodzieży historią Polski i najbliższego otoczenia, poszerzyć znajomości epoki jagiellońskiej, jej roli i znaczenia w Europie oraz zintegrować środowisko szkolne.
Przez pierwsze cztery lata konkurs był organizowany na szczeblu ogólnopolskim. Wówczas uczniowie przechodzili przez trzy etapy: szkolny, międzyszkolny i wojewódzki. Kolejne edycje są organizowane na szczeblu powiatowym. W październiku nauczyciele historii wyłaniają na drodze eliminacji trzyosobowe reprezentacje, które na początku grudnia walczą o tytuł laureata.

LAUREACI KONKURSU W POSZCZEGÓLNYCH LATACH:

2009/2010 – I edycja

2010/2011 – II edycja:

I m. – Juliusz Bączkowski – Uniwersyteckie Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Tczewie
I m. – Marek Mollin – Liceum Ogólnokształcące im. Wincentego Pola w Czersku
II m. – Krystian Zdziennicki – Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie

2011/2012 – III edycja:

I m. – Piotr Janiszek – Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie
I m. – Robert Węsierski – Liceum Ogólnokształcące im. W. Pola w Czersku
II m. – Maciej Brzywcy – II Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku

2012/2013 – IV edycja

2013/2014 – V edycja:

I m. Emil Radziszewski – Uniwersyteckie Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Tczewie
II m. Adrian Baza – Uniwersyteckie Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Tczewie
III m. Damian Manuszewski – I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie

2014/2015 – VI edycja:
I m. Dominika Lis – I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie
II m. Maria Drozd – Uniwersyteckie Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Tczewie
III m. Justyna Śmiełowska – I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie

2015/2016 – VII edycja:

I m. Kamil Matysek – Uniwersyteckie Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Tczewie
II m. Marta Murawska – I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie
III m. Konrad Mania – Uniwersyteckie Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Tczewie

2016/2017 - VIII edycja:

I m. Maciej Rząd - I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie
II m. Jakub Kruszyński - I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie
III m. Weronika Burczyk - I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie

2017/2018 - IX edycja:

I m. Konrad Janicki - Uniwersyteckie Katolickie Ogólnokształcące w Tczewie
II m. Ignacy Gawroński - Uniwersyteckie Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Tczewie
III m. Adam Leczkowski - Uniwersyteckie Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Tczewie

Pozostańmy w kontakcie!

Zespół Szkół Katolickich im. Świętej Jadwigi Królowej w Tczewie

ul. Wodna 6, 83-110 Tczew

sekretariat@katolik-tcz.pl

telefon: 58 - 531 36 09
fax: 58 - 531 36 09, 58 - 728 50 42

Projekt i wykonanie strony: Adrian Akerman