Regulamin Ligi Historycznej

REGULAMIN I LIGI HISTORYCZNEJ „NA DRODZE DO NIEPODLEGŁOŚCI PAŃSTWA POLSKIEGO”

Liga historyczna jest konkursem skierowanym do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu tczewskiego.

Decyzją Sejmu RP 2018 będzie Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Tematyka konkursu wpasowuje się w obchody jubileuszu.

I. ORGANIZATORZY KONKURSU:

1. Starostwo Powiatowe w Tczewie,

2. Urząd Miasta w Tczewie,

3. Uniwersyteckie Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej

II. CELE KONKURSU:

1. Popularyzacja wśród młodzieży wiedzy o Ojcach Niepodległości – Józefie Piłsudskim, Romanie Dmowskim, Ignacym Paderewskim, Wincentym Witosie, Wojciechu Korfantym
i Ignacym Daszyńskim.

2. Upowszechnianie wiedzy historycznej istotnej dla tożsamości narodowej, regionalnej oraz kształtowania postaw obywatelskich i patriotycznych.

3. Wzbogacanie wiedzy historycznej o treści związane z walką o niepodległość państwa polskiego.

4. Propagowanie wiedzy o dziejach narodu i państwa polskiego.

5. Rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań związanych z historią Polski i najbliższego otoczenia.

6. Dostrzeganie związków przyczynowo – skutkowych oraz doskonalenie analizy źródeł historycznych.

7. Integracja środowiska szkolnego.

8. Rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów.

9. Propagowanie pozytywnej rywalizacji wśród młodzieży.

10. Promocja miasta Tczewa.

III. PRZEBIEG KONKURSU:

1. Organizator przesyła do szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Tczewskiego regulamin konkursu wraz z załącznikami.

2. Szkolna Komisja Konkursowa na drodze eliminacji typuje trzyosobową drużynę i zgłasza nazwiska (załącznik nr 1) drogą elektroniczną na adres: niepodleglosc-2018@wp.pl do 16 lutego 2018 r. Skład drużyny nie powinien się zmieniać. W wyjątkowych sytuacjach, o zmianach, prosimy informować organizatora.

Eliminacje szkolne placówka organizuje we własnym zakresie. Mogą one być w formie pisemnej lub ustnej.

że można wprowadzać zmiany w drużynie, wysyłając info do organizatora

3. Konkurs ma charakter zespołowego współzawodnictwa i działa na zasadzie ligi historycznej.

4. Podczas spotkań drużyny rozwiązują zespołowo zadania związane z bohaterem etapu konkursu.

5. Punkty uzyskane przez drużynę są sumowane po każdej części konkursu.

6. W finale zwycięża drużyna, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

7. Zadania są każdorazowo sprawdzane przez nauczycieli historii, którzy są jednocześnie opiekunami drużyn.

IV. HARMONOGRAM KONKURSU:

1. 16.02. 2018 r. – zgłoszenie przez szkoły ponadgimnazjalne z terenu Powiatu Tczewskiego składu zespołów reprezentujących placówkę.

2. 12.03.2018 r. godz. 15.00 – I część konkursu poświęcona Wincentemu Witosowi.

3. 16.04.2018 r. godz. 15.00 – II część konkursu poświęcona Romanowi Dmowskiemu.

4. 24.09.2018 r. godz. 15.00 – III część konkursu poświęcona Wojciechowi Korfantemu.

5. 15.10.2018 r. godz. 15.00 – IV część konkursu poświęcona Ignacemu Paderewskiemu.

6. 29.10.2018 r. godz. 15.00 – V część konkursu poświęcona Ignacemu Daszyńskiemu.

7. 12.11.2018 r. godz. 11.00 – VI część konkursu poświęcona Józefowi Piłsudskiemu. Uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród.

8. Poszczególne części konkursu oraz wręczenie nagród laureatom i finalistom odbędzie się w Uniwersyteckim Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. św. Jadwigi Królowej, przy ul. Wodnej 6 w Tczewie.

V. NAGRODY:

Wszyscy uczestnicy konkursu i ich opiekunowie otrzymają dyplomy i nagrody książkowe. Laureaci otrzymają nagrody multimedialne.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY:

1. Odwołanie do każdego etapu konkursu może złożyć uczeń, rodzic lub prawny opiekun,

2. Odwołanie można złożyć jedyne w formie pisemnej na adres:

Uniwersyteckie Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Jadwigi Królowej
ul. Wodna 6
83 – 110 Tczew,

3. Organizator rozpatruje odwołania, które napłyną w ciągu 5 dni od zakończenia danego etapu konkursu (liczy się data stempla pocztowego). Odwołanie rozpatrywane jest w ciągu 2 dni, licząc od dnia wpływu.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Pytania konkursowe układa niezależna Komisja Konkursowa powołana przez dyrektora Uniwersyteckiego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego.

2. Pytania ułożone zostaną zgodnie z treścią proponowanej literatury w oparciu o program szkolny.

3. Warunkiem dopuszczenia ucznia do konkursu jest okazanie legitymacji szkolnej oraz przekazanie organizatorowi konkursu pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik 2).

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów poszczególnych etapów konkursów, o których niezwłocznie poinformuje szkoły przynajmniej 14 dni wcześniej.

5. Informacji dotyczących konkursu udziela Kamila Wojciechowska (tel. 664125712).

VIII. ZAKRES TEMATYCZNY I LITERATURA POMOCNA W PRZYGOTOWYWANIU SIĘ DO KONKURSU:

ZAKRES TEMATYCZNY obejmuje dzieje państwa polskiego w latach 1914 – 1939 na tle dziejów powszechnych z uwzględnieniem dokonań postaci, której poświęcona jest dana część konkursu.

LITERATURA POMOCNICZA:

 1. Daszyński I., Teksty, wybrał, oprac. oraz wstępem opatrzył J. Myśliński ; przypisy sporządzili J. Myśliński i J. Szczerbiński, Warszawa 1986.

 2. Garlicki A., Józef Piłsudski, Warszawa 1988 (i późniejsze).

 3. Holzer J., Mozaika polityczna II Rzeczpospolitej, Warszawa 1974. (podrozdziały dot. I. Daszyńskiego i Centrolewu).

 4. Holzer J., PPS, Warszawa 1977.

 5. Jędrzejewicz W., Józef Piłsudski 1867-1935, Warszawa 2002.

 6. Józef Piłsudski i jego legenda, pod red. Antoniego Czubińskiego, Warszawa 1988.

 7. Orzechowski M., Wojciech Korfanty, Wrocław 1975.

 8. Popiołek K., Powstania śląskie, Kraków 1968.

 9. Roszkowski W., Historia Polski 1914-2004, Warszawa 2004.

 10. Tomicki J., II Rzeczpospolita, Warszawa 1986.

 11. Tomicki J., Polska Partia Socjalistyczna 1892-1948, Warszawa 1983.

 12. Wapiński R., Ignacy Paderewski, Wrocław 1999.

 13. Wapiński R., Narodowa Demokracja 1893-1939, Lublin 1980.

 14. Wapiński R., Roman Dmowski, Lublin 1989.

 15. Zakrzewski A., Wincenty Witos, Warszawa 1985.


Zgłoszenie szkoły do Ligi Historycznej
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wyniki I Ligi Historycznej Rok Szkolny 2017/2018
Pozostańmy w kontakcie!

Zespół Szkół Katolickich im. Świętej Jadwigi Królowej w Tczewie

ul. Wodna 6, 83-110 Tczew

sekretariat@katolik-tcz.pl

telefon: 58 - 531 36 09
fax: 58 - 531 36 09, 58 - 728 50 42

Projekt i wykonanie strony: Adrian Akerman