Regulamin 2016/2017

III Powiatowa Gimnazjada Wiedzy skierowana jest do uczniów klas trzecich gimnazjum z powiatu tczewskiego.

1. ORGANIZATOR KONKURSU:

- Uniwersyteckie Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej w Tczewie

2. HONOROWY PATRONAT: PREZYDENT MIASTA TCZEWA (www.wrotatczewa.pl)

3. CELE KONKURSU:

  • popularyzacja wśród młodzieży wiedzy z różnych dziedzin,

  • zastosowanie wiedzy w praktyce,

  • dostrzeganie związków przyczynowo – skutkowych oraz doskonalenie analizy źródeł,

  • integracja środowiska szkolnego,

  • rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów,

  • propagowanie pozytywnej rywalizacji wśród młodzieży,

  • promocja miasta Tczewa

4. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA KONKURSU:

Konkurs składa się z dwóch etapów:

I ETAP – ELIMINACJE SZKOLNE:

Szkolna Komisja Konkursowa na drodze eliminacji typuje maksymalnie troje uczniów
z każdego przedmiotu i zgłasza nazwiska drogą elektroniczną na e-maila: gimnazjada@katolik-tcz.pl do 10 kwietnia 2017 r. Uczeń może reprezentować szkołę w konkursie tylko z jednego przedmiotu. Eliminacje szkolne placówka organizuje we własnym zakresie. Mogą one być w formie pisemnej lub ustnej.

II ETAP – ELIMINACJE MIĘDZYSZKOLNE - FINAŁ:

Etap międzyszkolny konkursu (finałowy) odbędzie się w Uniwersyteckim Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. św. Jadwigi Królowej, przy ul. Wodnej 6 w Tczewie w dniu 25.04.2017 r. o godzinie 1100.

przedmiot

odpowiedzialna/y

j. angielski

A. Sawicka

j. niemiecki

P. Łyszkowska

biologia

A. Samulewicz

geografia

K. Arciszewska

chemia

P. Szczeblewski

j.polski

M. Kruszec - Szamocka

historia

M. Wojcieszak

matematyka

B. Klein

fizyka

A. Pestka - Dymowska

Etap międzyszkolny polega na rozwiązaniu testu składającego się z zadań otwartych i zamkniętych z każdego przedmiotu.

Pytania do testów układane będą w oparciu o treści podstawy programowej z gimnazjum.
Zadania konkursowe układa niezależna Komisja Konkursowa powołana przez dyrektora Uniwersyteckiego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego. Czas na rozwiązywanie testu nie będzie przekraczał 45 minut.

Z każdego przedmiotu tylko jedna osoba uzyskuje tytuł laureata.

W przypadku równych ilości punktów w danym dniu będzie miała miejsce dogrywka, może być ona w formie pisemnej lub ustnej.

5. NAGRODY:

Laureat z każdego przedmiotu otrzyma nagrodę rzeczową i roczne stypendium od września 2017 r. dla ucznia, który podejmie naukę w UKLO.

Trzy osoby z największą ilością punktów z każdego przedmiotu uzyskują tytuł finalisty.

Wszyscy uczestnicy konkursu i ich opiekunowie otrzymają dyplomy i pamiątkowe publikacje.

6. OGŁOSZENIE WYNIKÓW:

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie www.katolik.tczew.pl oraz zostaną przesłane drogą mailową na adres szkoły, do dnia 28 kwietnia 2017r.

7. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie do każdego etapu konkursu może złożyć uczeń, rodzic lub prawny opiekun.

Odwołania można składać drogą elektroniczną na e-maila: gimnazjada@katolik-tcz.pl lub w formie pisemnej na adres: Uniwersyteckie Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Jadwigi Królowej ul. Wodna 6, 83 - 110 Tczew.

Odwołania można składać do dnia 5 maja 2017r. Liczy się data stempla pocztowego lub data maila.

Chęć wglądu do prac prosimy potwierdzać telefonicznie 585313609

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Warunkiem dopuszczenia ucznia do konkursu jest okazanie legitymacji szkolnej,

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie www.katolik.tczew.pl oraz zostaną przesłane drogą mailową na adres szkoły.

Wręczenie nagród nastąpi 12 maja 2017 r, w UKLO w Tczewie.


Pozostańmy w kontakcie!

Zespół Szkół Katolickich im. Świętej Jadwigi Królowej w Tczewie

ul. Wodna 6, 83-110 Tczew

sekretariat@katolik-tcz.pl

telefon: 58 - 530 10 61
fax: 58 - 531 36 09, 58 - 728 50 42

Projekt i wykonanie strony: Adrian Akerman