Regulamin
 1. Ustalenia ogólne

  1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie § 21a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.).

  2. Uczeń gimnazjum realizuje jeden projekt edukacyjny w cyklu kształcenia.

  3. Uczeń może brać udział w realizacji więcej niż jednego projektu.

  4. W przypadku, o którym mowa w ust.2, uczeń lub jego rodzice wskazują, w terminie nie później niż do 30 maja roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do egzaminu gimnazjalnego, temat którego projektu zostanie wpisany na świadectwie ukończenia szkoły.

  5. Temat projektu realizowanego w II klasie gimnazjum jest wpisywany uczniowi na świadectwie ukończenia szkoły.

  6. Czas trwania projektów powinien wynosić od 2 tygodni do 3 miesięcy i może być przedłużony przez opiekuna zespołu po uzgodnieniu z koordynatorem projektów gimnazjalnych.

  7. Projekty edukacyjne realizowane są w grupach klasowych lub międzyoddziałowych liczących 3-6 osób.

  8. System podziału na poszczególne zespoły projektowe odbywa się w sposób:

   • losowy,

   • poprzez dobór samodzielny uczniów,

   • poprzez wybór nauczyciela, zgodnie z ustalonymi wcześniej kryteriami.

  9. Zadania zespołu określa instrukcja realizacji danego projektu oraz kontrakt zawarty z opiekunem

  10. Gimnazjum stwarza warunki do realizacji uczniowskich projektów edukacyjnych, które mogą mieć charakter; przedmiotowy, międzyprzedmiotowy.

  11. Udział ucznia w projekcie edukacyjnym ma wpływ na jego ocenę zachowania.

  12. Szczegółowe kryteria oceny zachowania, uwzględniające udział ucznia w projekcie edukacyjnym, zapisane są w wewnątrzszkolnych zasadach oceniania w statucie szkoły.

 2. Role nauczycieli

  1. Zadania dyrektora

   • Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za realizację projektów edukacyjnych w szkole.

   • Dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną określa szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego zapisane w regulaminie realizacji projektów edukacyjnych, zwanym dalej regulaminem.

   • Dyrektor szkoły wprowadza zarządzeniem zapisy regulaminu.   

   • Dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną powołuje szkolnego koordynatora projektów.

  2.  Zadania koordynatora

   •  zebranie od zespołów przedmiotowych bądź poszczególnych nauczycieli propozycji tematów projektu, sporządzenie ich listy zbiorczej, jej przedstawienie dyrektorowi i radzie pedagogicznej oraz upowszechnienie w sposób przyjęty w szkole;

   • przygotowanie harmonogramu pracy na dany rok szkolny;

   • koordynowanie pracy nauczycieli, w tym opiekunów projektów;

   • monitorowanie stanu realizacji projektów;

   • upowszechnienie informacji na temat realizowanych projektów;

   • podsumowanie realizacji projektów i przedstawienie radzie pedagogicznej sprawozdania zbiorczego na koniec roku szkolnego.

   • nadzór nad dokumentacją projektów;

   • organizacja Festiwalu Projektów.

  3. Zadania opiekuna projektu

   1. Nad realizacją konkretnego projektu czuwa opiekun projektu. Jego zadania to:

   • wskazanie tematyki realizowanych projektów z uwzględnieniem zainteresowań uczniów i treści podstawy programowej

   • omówienie z uczniami zakresu tematycznego oraz celów projektu i koordynowanie podziału uczniów na poszczególne zespoły projektowe

   • przygotowanie kontraktu i podpisanie go z uczniami;

   • przygotowanie dokumentacji i zapoznanie uczniów z zasadami jej prowadzenia:

    • karty projektu,

    • karty samooceny ucznia,

    • karty oceny projektu,

    • karty oceny prezentacji projektu,

    • sprawozdaniem z realizacji projektu;

   • czuwanie nad prawidłowym przebiegiem projektu;

   • organizowanie opieki nad uczniami podczas działań projektowych i konsultacji;

   • pomoc uczniom na każdym etapie realizacji projektu;

   • motywowanie uczniów do systematycznej pracy;

   • pomoc w prezentacji projektu;

   • ocena projektu (Kryteria oceny projektu powinny uwzględniać)

    • sprawozdania z projektu (np. karta realizacji projektu);

    • wytwory materialne dokonane przez uczniów w projekcie, o ile takie były planowane i powstały;

    • sposób prezentacji projektu lub przedsięwzięcia, jeśli było ono celem projektu;

    • pracę zespołową i indywidualną ucznia;

    • samoocenę uczniów.

   •  komunikacja z wychowawcą ucznia nt. jego udziału w projekcie;

   • koordynowanie pracy nauczycieli w przypadku, kiedy projekt edukacyjny jest między przedmiotowy.

  4.  Zadania nauczyciela

   1. Nauczyciel niebędący opiekunem projektu, a współpracujący z opiekunem w projekcie międzyprzedmiotowym  jest zobowiązany do:

    • konsultacji dla uczniów;

    • czuwania nad prawidłowym przebiegiem projektu;

    • sprawowania opieki nad uczniami podczas działań projektowych i konsultacji, zgodnie z ustalonym zakresem merytorycznym;

    • prowadzenia dokumentacji uzgodnionej z opiekunem projektu;

    • współpracy z opiekunem projektu i szkolnym opiekunem projektu w ciągu roku szkolnego i podczas organizowania Festiwalu Projektów;

    • ustalenia oceny przedmiotowej projektu,

    • udziału w ustaleniu oceny udziału ucznia projektu, skutkującej wpisem na świadectwie ukończenia szkoły;

    • udziału w ustalaniu oceny z zachowania ucznia.

  5. Zadania wychowawcy

   1. Wychowawca klasy jest zobowiązany do:

   • poinformowania uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego;

   • prowadzenia działań organizacyjnych związanych z realizacją projektu przez wszystkich uczniów klasy, w szczególności:

   • wyboru tematu i grupy projektowej przez każdego ucznia klasy,

   • monitorowania udziału uczniów w pracach zespołu poprzez kontakt opiekunem zespołu,

   • przekazywanie informacji o wynikach monitorowania rodzicom;

   • komunikowania się z opiekunami projektów w sprawie oceniania zachowania;

   • prowadzenia odpowiednich zapisów w dokumentacji szkolnej, związanych z realizacją przez ucznia projektu edukacyjnego (dziennik lekcyjny, arkusze ocen, świadectwa, inne ustalone przez szkołę).

 3. Działania projektowe

  1.  Wybór tematu projektu

   1. W terminie do 1 września roku szkolnego, w którym będzie realizowany projekt edukacyjny, nauczyciele wspólnie ustalają zestaw projektów edukacyjnych do realizacji w danym roku szkolnym, określając również typy projektów (np. badawczy, lokalnego działania).

   2. Na początku każdego roku szkolnego, wychowawca informuje uczniów klasy II i III o warunkach i zasadach realizacji projektu oraz zapoznaje z niniejszym regulaminem.

   3. Rodzicom przekazuje się informację na pierwszym zebraniu w klasie II i III, nie później niż w terminie do 20 września.

   4. W terminie do 30 września nauczyciele opiekunowie projektów przedstawiają dyrektorowi listę tematów z celami, opisem problematyki oraz dokumentacją, która będzie wymagana podczas realizacji projektu. Tematyka może uwzględniać również propozycje złożone przez uczniów.

   5. Informacje, o których mowa w pkt. 4, udostępnia się uczniom na stronie internetowej gimnazjum i bibliotece.

   6. W terminie do 30 października opiekunowie projektów przeprowadzają spotkania z uczniami, udzielając wskazówek i odpowiadając na pytania.

   7. Wyboru określonego tematu dokonują uczniowie do 30 października, składając wspólną pisemną deklarację ze wskazaniem wszystkich członków zespołu w liczbie od 3 do 6, przy czym mogą to być zespoły międzyoddziałowe.

   8. Opiekun projektu włącza ucznia do określonego zespołu, uwzględniając zainteresowania i zdolności, w przypadku gdy:

   • nie zdecyduje o wyborze tematu,

   •  nie określi zespołu, z którym będzie realizował projekt,

   • nie złoży deklaracji z powodów niezależnych od siebie (np. z powodu choroby),

  2. Określenie celów projektu i zaplanowanie etapów jego realizacji

   1. Opiekunowie projektów i nauczyciele pracujący z uczniami wyznaczają miejsce i terminy konsultacji.

   2. Realizacja projektu rozpoczyna się od spotkania, na którym opiekun projektu z zespołem uczniowskim wspólnie ustalają w szczególności:

    • czas realizacji projektu,

    • formy pracy, zbierania informacji i dokumentowania prac,

    • podział zadań w zespole i zasady współpracy,

    • kryteria oceny projektu,

    • sposób prezentacji i podsumowania projektu wpisując je do karty realizacji projektu.

  3. Wykonanie zaplanowanych działań

   1. Uczniowie pod opieką nauczycieli pracują nad realizacją projektu do końca maja danego roku szkolnego.

   2. Szkolny opiekun projektu z innymi nauczycielami do końca maja przygotowuje program Festiwalu Projektów, uzgadniają formułę prezentacji poszczególnych projektów.

   3. Uczniowie dokonują samooceny projektu.

   4. Opiekun projektu dokonuje oceny projektu.

  4. Publiczne przedstawienie rezultatów projektu

   1. Projekty edukacyjne prezentowane są publicznie podczas Festiwalu Projektów.

   2. Festiwal Projektów odbywa się w czerwcu w terminie uzgodnionym w harmonogramie roku szkolnego.

   3. Podczas Festiwalu Projektów dokonuje się oceny prezentacji projektów.

   4. Uczniowie wraz z nauczycielami dokonują ewaluacji swojej pracy.

   5. Do końca roku szkolnego uczniowie pod opieką nauczycieli przygotowują sprawozdania z realizacji projektów, które umieszczane są na stronie internetowej szkoły.

  5. Ustalenia dodatkowe

   1. Dyrektor szkoły decyduje o zwalnianiu ucznia z realizacji projektu edukacyjnego w uzasadnionych przypadkach na udokumentowany wniosek rodziców.

   2. Dyrektor podejmuje decyzję o umożliwieniu uczniowi realizowania projektu edukacyjnego na jego prośbę w sytuacjach uniemożliwiających jego obecność w szkole (np. nauczanie indywidualne, inne sytuacje zdrowotne bądź losowe).

   3. Dyrektor szkoły rozstrzyga sytuacje problemowe mogące się pojawić podczas realizacji projektów edukacyjnych.

   4. Dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną może zmienić zapisy niniejszego regulaminu, dostosowując je do realiów i możliwości organizacyjnych szkoły.

Przykładowe tematy w roku szkolnym 2017/2018

TEMAT PROJEKTUPRZEDMIOTOPIEKUN
1Bryły platońskie
matematykaHanna Ciesielska- Golicka
2Matematyka wokół nas zastosowanie matematyki w różnych dziedzinach życia...
matematyka
Daria Listewnik
3Czy matematyka może być ciekawa? Ciekawostki matematyczne, anegdoty, ciekawe zadania, rebusy.
matematyka
Daria Listewnik
4Matematyka wokół nas zastosowanie matematyki w różnych dziedzinach życia.
matematyka
Daria Listewnik
5Tworzymy grę matematyczną.
matematyka
Daria Listewnik
6Symetrie w naszym otoczeniu (w przyrodzie, architekturze, sztuce).
matematyka
Daria Listewnik
7W świecie liczb.
matematyka
Daria Listewnik
8Fenomen liczby 7. Jakie znaczenie miała liczba 7 w starożytności, religii, matematyce i życiu codziennym.
matematyka
Daria Listewnik
9Jak budowano piramidy?
matematyka
Beata Kaszubowska
10Konkurs pierwszej pomocy dla uczniów ZSK.
edb
11Poznajemy sąsiadów Polski.
geografiaIwona Świgońska
12Pielucha dla malucha- akcja charytatywna.
religiaMałgorzata Krzemińska
13Odpowiedzialność karna nieletnich.
wosSebastian Marciniak
14Tradycje pogańskie w religii chrześcijańskiej.historiaKamila Wojciechowska
15Higiena zębów w średniowieczu.historiaKamila Wojciechowska
16Przy polskim stole.historiaKamila Wojciechowska
17Niektórzy lubią poezję - montaż poetycko-muzyczny.
j.polski
18Współczesne odczytanie wielkich dzieł literackich - inscenizacja.
j.polski
19Czy trzy cytrzystki grają w Tczewie na cytrze? - III edycja szkolnego konkursu logopedycznego - "Mistrz Dykcji". j.polskiMonika Kruszec - Szamocka
20Jak uczniowie innych krajów ubierają się do szkoły?
gddwSebastian Marciniak
21Historia architekturą pisana.
zaj. artystyczne
Ania Siudem- Kopka
22Kuchnia śródziemnomorska.
j. hiszpański
Iwona Piskorska
23Kuba - wyspa jak wulkan gorąca.
j. hiszpański
Iwona Piskorska
24Kuchenne inspiracje.
j. francuski
Piotr Jellonek
25Czas wolny dawniej i dziś.
gddw
26"Badanie uprzedzeń rasowych i płciowych wśród uczniów ZSK"
gddwJarosław Pióro
27Analiza możliwości znalezienia inteligentnego życia we Wszechświecie.
fizykaJarosław Pióro
28Najpiękniejsze miejsca w Niemczech - co warto zobaczyć?j.niemieckiMonika Kowalina - Lubowiecka
29Najpiękniejsze miejsca w Austrii i Szwajcarii - co warto zobaczyć?j.niemieckiMałgorzata Grzesik
30Brytyjski i amerykański angielski.
j.angielskiOlha Voznyak
31Wpływ języka angielskiego na język polski (wyrazy angielskie funkcjonujące w języku polskim.
j.angielski
Olha Voznyak
32Idiomy i przysłowia angielskie.
j.angielski
Olha Voznyak
Dokumentacja projektu gimnazjalnego
Pozostańmy w kontakcie!

Zespół Szkół Katolickich im. Świętej Jadwigi Królowej w Tczewie

ul. Wodna 6, 83-110 Tczew

sekretariat@katolik-tcz.pl

telefon: 58 - 531 36 09
fax: 58 - 531 36 09, 58 - 728 50 42

Projekt i wykonanie strony: Adrian Akerman